Gym Iron heart Logo

The iron never lies...

Gym Iron heart Logo

The iron never lies...

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle personen die gebruik maken van de sportschool Gym Iron Heart (hierna te noemen “Iron Heart” en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Iron Heart (hierna te noemen “de deelnemer”)
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmeldingen lidmaatschaps-pas

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen via de website gymironheart.nl en te verzenden of in te vullen bij de balie in de sportschool.
 2. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Iron Heart pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 3. Voor de Iron Heart pas wordt eenmalig € 5,00 in rekening gebracht.
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Iron Heart pas, zal een nieuwe pas benodigd zijn. Voor een eventuele vervangende pas zal eveneens € 5,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Iron Heart zal altijd op de 1e van de maand ingaan en de duur is afhankelijk van het afgesloten abonnement. Elk abonnement zal, na verstrijken van de initiële duur, maandelijks stilzwijgend worden verlengd.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dien te geschieden vooraf via de automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er een betalingsverzoek uitgegeven. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor de rekening van de deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen dertig kalender dagen.
 5. De Iron Heart pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Iron Heart worden geweigerd. Iron Heart is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
 6. Iron Heart houdt zich het recht om voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

 1. Iron Heart behoudt zich het recht voor om openingstijden,- plaats,- programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden door Iron Heart vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op de officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Iron Heart gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar gymironheart@gmail.com met de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum en per wanneer je wilt opzeggen.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming art. 3, lid 1.
 4. Iron Heart behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het personeel een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Iron Heart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, het volgen van groepslessen of een programma bij Iron Heart is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Iron Heart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer Iron Heart vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 Artikel 7: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Iron Heart vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Iron Heart staan op de website van Iron Heart en hangen bij de ingang in de sportschool.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Iron Heart verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van de computer waarin alle deelnemers van Iron Heart zijn opgenomen. Iron Heart en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: Drank, etenswaren en roken

 1. Iron Heart is een rookvrij sportcentrum
 2. Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar/restaurant gedeelte toegestaan.
 3. In de fitnesszaal is alleen het gebruik van bidons en drinkflesjes met een afsluitbare dop of sportdop toegestaan. 

Artikel 10: Gedrag sporter

 1. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 2. De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door Iron Heart opgestelde regels, zowel in als om het pand, en verklaart hierbij deze regels te zullen naleven.
 3. Bij bezit, handelen of gebruik van verboden stimulerende middelen, wapens en andere middelen/goederen die bij wet verboden zijn, in of om het pand van Iron Heart behoudt Iron Heart zich het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden. Bij ontbinding maakt de cursist/lid geen aanspraak op tegoeden en de toegang tot Iron Heart zal voorgoed worden ontzegd.

Artikel 11: rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomstige door of met Iron Heart aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Iron Heart, zullen worden beslecht door een daar toe bevoegde rechter in het arrondissement waar de Iron Heart vestiging is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Iron Heart te accepteren.